Capricis Pintats

Novembre - Gener 2013

La paraula caprici –o capritx– té significats diferents. Si es relaciona amb l’art, aquest mot remet a composicions originals i fantàstiques que defugen les regles i convencions més habituals: pensem en Guardi, Piranesi i Goya. En música, altrament, el caprici és un fragment instrumental o vocal de forma lliure que conrearen virtuosos com ara Paganini o Granados.

Els capricis pintats que els oferim condensen l’esperit de la música pel fet que són petites finestres o fragments d’una realitat copsada amb plena llibertat creativa. Més d’una cinquantena d’artistes –sobretot catalans, de Fortuny a Marsans– que atrapen tot un món en obres que no depassen els quaranta centímetres.
En el nostre ideari professional, la pintura no té mides ni es valora amb punts. Ens emociona tant una tauleta de Rafael com el Guernica. L’art és art més enllà de l’espai i del temps, independentment del format i les dimensions.